نمایش 9 24 36

 

ای سی های تایمر و پالس به منظور ایجاد زمان دقیق و واقعی در مدارات الکترونیک استفاده میشود.